Fundació de la Comunitat Valenciana per al Foment d’Estudis Superiors.
ES VA

Introducció

Entre les activitats de la Fundació de la Comunitat Valenciana per al Foment d’Estudis Superiors es troben:
  • La difusió, per qualsevol mitjà, de la promoció investigadora de la cultura, la ciència i la tècnica.
  • Creació de beques i ajudes a l’estudi i la investigació, així com per a aquelles altres actuacions relatives a la societat de la informació i el coneixement i a la investigació desenrotllament i innovació.
  • Impulsar i facilitar la realització d’accions educatives, científiques, culturals i de cooperació.
  • Subscriure acords i convenis amb altres institucions públiques i privades per al desenrotllament d’actuacions conjuntes.
  • Establir instruments per a afavorir l’equitat en l’accés a l’educació superior.
  • Qualsevol altra activitat complementària que afavorisca la consecució dels fins de la Fundació.