Fundació de la Comunitat Valenciana per al Foment d’Estudis Superiors.
ES VA

Convenis

La firma de diferents convenis amb l’objectiu d’afavorir la labor d’activitats formatives, activitats de difusió, activitats d’innovació i investigació d’interés per als estudiant de grau, postgrau i grups d’investigadors de les nostres universitats públiques, és una altra de les labors de la Fundació per al Foment d’Estudis Superiors.
Els mencionats convenis es desenrotllen:

 • Per a millorar i enfortir la labor d’investigació i innovació de les universitats de la Comunitat Valenciana
 • Per a difondre l’activitat científica i escènica de les institucions universitàries
 • Per a millorar la formació dels estudiants universitaris
 • Per a incrementar la participació dels grups d’investigació de les universitats de la Comunitat Valenciana en programes internacionals d’I+D+i.
 • Per a ajudar a la integració de les universitats de la Comunitat Valenciana en l’Horitzó 2020
 • Per a ampliar els horitzons laborals dels estudiants universitaris amb l’empresa.

 

UIMP

UIMP

Realització conjunta de cursos de formació d’interés per als estudiants de grau i postgrau, amb l’objectiu d’ampliar el seu horitzó laboral.
Els mencionats cursos en un primer lloc es realitzaran en les instal•lacions de la seu de la Fundació a Castelló. Ja s’ha donat el curs del “Camp Professional de l’Edició” i per al mes d’abril està programat “Les Indústries Culturals”, el seguiran “Propietat Intel•lectual i Educació Superior o Drets d’Autor i Educació Superior”, i “Internacionalització de la Universitat”.

DIFUSIÓ DE L’ACTIVITAT CIENTÍFICA –CONEC--

DIFUSIÓ DE L’ACTIVITAT CIENTÍFICA –CONEC-

Conveni entre la Fundació i l’Observatori Astronòmic de la Universitat de València amb l’objecte de difondre l’activitat científica que realitzen equips d’investigació emmarcats en els projectes d’excel•lència Prometeu de la GV.
Es publicaran 4 entrades (2 entrevistes i 2 reportatges d’actualitat científica mensuals, és a dir, una entrada setmanal) en el portal web. Les publicacions es duen a terme simultàniament en valencià i castellà.

RUVID

RUVID

L’objectiu del conveni

 • Incrementar la participació dels grups d’investigació de les universitats de la Comunitat Valenciana en programes internacionals d’I+D+i
 • Integrar el Pla d’Acció de RUVID en el Pla d’Acció H2020 de la Generalitat Valenciana

Accions:
Les accions que es duran a terme estan encaminades a coordinar, aprofitar i compartir recursos, eliminant duplicitats i integrant servicis en conjunt del sistema universitari valencià.

 • Prestació de servicis de mentoria
 • Prestació de servicis de preavaluació de propostes
 • Prestació de servicis d’assistència en la redacció de propostes: impacte i disseminació de resultats
 • Prestació de servicis d’assessorament jurídic per a projectes en què participe una universitat de la Comunitat Valenciana com a coordinadora
 • Prestació de servicis d’acompanyament al personal investigador a Brussel•les
 • Desenrotllament de plans de disseminació de resultats per a projectes en què participe una universitat de la Comunitat Valenciana com a coordinadora
 • Estudi d’un pla d’incentius a la participació del personal investigador en programes internacionals d’I+D+i
 • Identificació i difusió d’oportunitats en programes internacionals d’I+D+i
 • Prestació de servicis de suport a la mobilitat del personal investigador en el marc de la iniciativa Euraxess (de la qual RUVID és centre regional coordinador, per delegació de la GVA des de 2004)

ACCIONS D’INTERNACIONALITZACIÓ DEL SISTEMA UNIVERSITARI VALENCIÀ D’I+D+I

A.1. Servici de mentoria, assessorament personalitzat i preavaluació de propostes individuals per a no iniciats en programes internacionals d’I+D+i

Fase inicial d’identificació i reclutament de mentors, així com de disseny del sistema de gratificació per als mentors, campanya de difusió i cartera de servicis que inclourà, entre d’altres, tallers formatius i assistència personalitzada.

A.2. Servici de mentoria, assessorament personalitzat i preavaluació de propostes liderades pel personal investigador de les universitats valencianes

Es considera que l’escenari de complexitat i competència que introduïx H2020 pot no beneficiar les nostres universitats, a través d’este Pla es pretén incentivar i recolzar als grans grups d’excel•lència que tinguen potencial per a liderar propostes en este nou context. Suposarà una fase inicial d’identificació i reclutament de mentors , així com de disseny del “model de negoci”, campanya de difusió i cartera de servicis

- L’objectiu de la Ruvid, seria finançar aquelles propostes que millor mostren tant el pla d’explotació de resultats com de disseminació d’estos.

A.3. Pla d’incentius a la participació del personal investigador en programes internacionals d’I+D+i

Este pla s’emmarcarà en el Pla d’Actuació de la Generalitat Valenciana en H2020 i en l’Estratègia RIS3 de la CV.
Es dissenyarà en col•laboració amb la Conselleria d’Educació, un nou programa de mobilitat del personal investigador que s’ajuste als els objectius de la convocatòria COFUND de la Comissió Europea i el programa de cofinançament del MINECO
La mobilitat del personal investigador és origen indiscutible per a la internacionalització d’un sistema d’investigació. La mobilitat genera intercanvi d’idees, coneixements i contactes, la qual cosa es traduïx habitualment en nous projectes trasnacionals.
La difusió internacional de beques i vacants d’investigació del sistema universitari valencià.

A.4. Especialització sectorial: acció d’anàlisi del potencial conjunt i foment de la cooperació amb altres agents i empreses

Per a competir en el complex escenari que establix H2020 resulta imprescindible formar grans grups i d’orientació multidisciplinària. La cooperació de grups interuniversitaris podria contribuir a generar massa crítica suficient per a competir amb majors possibilitats d’èxit.
Desenrotllar una acció d’anàlisi del potencial conjunt d’internacionalització del sistema universtiari valencià (començant per les àrees determinades en l’Estratègia RIS3 CV, Campus d’Excel•lència i Instituts Mixtos CSIC-Universitats).
Mecanismes de participació consorciada en programes internacionals, col•laboració amb altres agents del sistema d’I+D+i, la Generalitat Valenciana està dissenyant en col•laboració amb RUVID i altres agents, un Pla d’Actuació en H2020 el fi del qual és precisament alinear interessos i fomentar la col•laboració.
Formalització d’acords de col•laboració amb entitats que faciliten l’accés i la relació dels grups d’investigació valencians amb altres grups europeus.
Atracció d’empreses, en col•laboració amb l’Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE), del qual depenen els instituts tecnològics de la nostra Comunitat, que complementaria el nou programa de foment de la col•laboració universitat-empresa que IVACE té previst convocar. Finalment, i en col•laboració amb la Xarxa de Parcs Científics Valencians, membre honorari de RUVID, es realitzaran accions específiques de promoció entre les empreses instal•lades en els cinc parcs valencians.

A.5. Accions per a millorar l’accés i la relació amb les institucions europees
A través de l’Oficina SOST (Administració de l’Estat) a Brussel•les posa a disposició dels agents espanyols un instrument d’enllaç amb les institucions europees, així RUVID disposarà de personal propi de nova contractació, qualificat i format amb presència física a Brussel•les i València (per acord amb la Delegació de la Comunitat Valenciana a Brussel•les), i que exercirà d’enllaç entre el sistema universitari valencià i estes insitucions.
Seguiment i interlocució amb els representants espanyols en els comités de programa i punts nacionals de contacte, amb recursos humans propis.
També es durà a terme una acció de captació d’experts en les universitats valencianes perquè participen en els Advisory Groups de la Comissió Europea.

A.6. Servici de suport en la difusió intenacional de resultats d’I+D+i
Major impacte en la societat, és un dels punts clau del programa marc H2020. La Comissió Europea no sols es referix a l’explotació de resultats, sinó també a la disseminació de resultats a la ciutadania més enllà de les revistes especialitzades, els congressos i els seminaris científics.
El nou servici especialitzat que llançarà RUVID, per tant, cobrirà estos aspectes a fi d’incrementar la visibilitat de la investigació universitària valenciana en l’àmbit internacional.

A.7. Sistema d’informació i difusió unificat. Jornades informatives
Mantindre un flux d’informació periòdic, sistemàtic, personalitzat i de qualitat sobre les oportunitats de finançament de la I+D+i per al personal investigador és essencial per a anticipar i facilitar la seua participació en convocatòries internacionals.
La disposició d’un sistema centralitzat en RUVID contribuiria a evitar duplicitats i permetria a les universitats redirigir els seus recursos cap a altres funcions que requerixen un major grau d’especialització.
El nou sistema d’informació, que es desenrotllarà en col•laboració amb l’Administració regional i en el marc del Pla d’Actuació de la Generalitat Valenciana en H2020, la nova ferramenta en línia facilitarà la identificació, el contacte i la relació de gestors amb el seu PDI però també reforçarà els vincles de col•laboració entre els diferents agents del Sistema Valencià d’I+D+i.

COL•LABORACIÓ ISEACV

COL•LABORACIÓ ISEACV

Les propostes d’actuació i cooperació tenen com a objecte de difondre la promoció investigadora i de la cultura desenrotllada en els centres de l’ISEACV, de manera que servisca per a la potenciació de les arts i la investigació, se centren en els punts següents:

1.- PUBLICACIÓ DE RESULTATS DE PROJECTES D’INVESTIGACIÓ
El personal docent i investigador que presta servicis en els centres docents adscrits a l’ISEACV desenrotlla projectes d’investigació dins dels programes i línies d’investigació aprovats per l’ISEACV. D’altra banda, l’Institut, dins del foment de la investigació en les diferents disciplines de les ensenyances artístiques, té com un dels seus objectius la formació d’investigadors entre els alumnes de màster (nivell 3 del MECES) i doctorat (en conveni amb les universitats), per a la qual cosa resulta interessant la seua participació en projectes que es duguen a terme en els centres superiors de l’ISEACV.

2.- UTILITZACIÓ D’ESPAIS ESCÈNICS PER A LA DIFUSIÓ DE LA INVESTIGACIÓ DESENROTLLADA PELS ESTUDIANTS EN EL SEU VESSANT PERFORMATIU
Amb l’objecte de difondre i presentar a la societat els resultats de la investigació desenrotllada pels estudiants de Música i Arts Escèniques entorn de la interpretació, la qual cosa es coneix com a investigació performativa, fa falta el lloguer d’espais escènics públics i privats per a la difusió dels treballs de fi d’estudis de nivells de grau (96 treballs fi de títol -TFT-) i màster (14 treballs fi de màster -TFM-).

3.- PARTICIPACIÓ de PONENTS DE RECONEGUT PRESTIGI EN ELS MÀSTERS QUE S’IMPARTIXEN EN ELS CENTRES DE L’ISEACV PER A POTENCIAR LA FORMACIÓ DELS ESTUDIANTS DE POSTGRAU
Potenciació de la formació d’estudiants de postgrau/investigadors que cursen algun dels màsters que s’impartixen en els centres de l’ISEACV per mitjà de la inclusió en els programes d’estudis de ponències a càrrec de professors/artistes destacats dins de cada especialitat (un per màster).

FOMENT DE L’EMPRENEDORIA EMPRESA UNIVERSITAT- FUNDEUN

FOMENT DE L’EMPRENEDORIA EMPRESA UNIVERSITAT- FUNDEUN

El conveni proposat entre FUNDEUN I LA FUNDACIÓ tracta d’incentivar en la zona d’alacant on és l’àmbit d’actuació de FUNDEUN diverses accions o interaccions entre la universitat i l’empresa, així els projectes que tenen un interés especial serien els següents:

1 “Tastos d’Innovació” Relacions Universitat Empresa, l’objectiu és que tota la innovació, avanç tecnològic o inclús producte desenrotllat en el si de la universitat arribe al mercat a través de les empreses.
2. Programa d’acceleració: “PHD: RUN YOUR BUSINESS” Pretén dotar el doctor de ferramentes per a transferir el coneixement al mercat per mitjà de la creació de la seua pròpia empresa. Este projecte europeu junt amb el projecte europeu SCIENT (Erasmus+) en el qual participa FUNDEUN, i l’objectiu del qual és implementar un programa de formació innovador d’acceleració d’empreses creades per doctors i doctorands en STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics).